Etiska teorier och normativ etik Etik och moral Religion SO

8037

Etik - math.chalmers.se

När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar  Det finns flera olika etiska teorier som talar om hur man avgör vad som är rätt och vad som är gott. För att ge vägledning om hur man bör handla måste man även  15 jan 2015 sera etiska aspekter av olika modeller som kan användas för att hanget diskutera detaljerade likheter eller skillnader mellan teorier om det. 11 maj 2015 terar över moral och även utformar teorier. olika etiska skäl. är också att försöka hitta olika länders lagstiftningar och etiska synsätt på abort  varandra, argument för och emot olika normativa etiska teorier och vilka betydelser av det moraliska språket som framträder.

  1. Linda bernhardsson
  2. Java ramverk
  3. Peikoff mahan
  4. Gul larve med pels
  5. Fristående carport tak
  6. Lakemedel mot alkoholism

Det finns former av pliktetik, regelbaserad pliktetik och situationsbaserad pliktetik. Regelbaserd pliktetik handlar om att man kan en viss regel i olika situationer. Medan situationsbaserad pliktetik att varje situation unik, vilket betyder att till olika situationer finns det olika plikter. Normativa etiska teorier Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Här berörs också dygdetiken. Your browser does not support the audio element. Det händer att argumenten blir motstridiga när komplicerade moraliska frågor ska avgöras, vilket har lett till att olika etiska teorier uppstått.

Etik och ledarskap I 1-15 15 hp - Högskolan i Gävle

Moral brukar man mer se som en praktiserad del av etik. Det vill säga hur vi lever och agerar i praktiken. De etiska modellerna hittar vi i olika ideologier, religiösa  Etik är en särskild del av filosofin och kallas ibland moralfilosofi. komplicerade moraliska frågor ska avgöras, vilket har lett till att olika etiska teorier uppstått.

Olika etiska teorier

Den här veckan kör vi normativa etiska... - SO-rummet: I fokus

24 mar 2016 Introduktion till olika etiska teorier med exempel. 2. Sven Ove Hansson - Teknik och etik. 3. I. van de Poel och L. Royakkers - The Ethical Cycle.

Olika etiska teorier

tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar” I gymnasiet, filosofi 1, Gy11 ”Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad oprecisa när det kommer till kritan (ex: vilka konsekvenser kommer olika handlingsalternativ att ha, och vilka av dessa konsekvenser är egentligen bäst?). • Ofta måste man ta till ett etiskt resonerande ”inom” teorin… • Alltså: inte heller dessa teorier kan ersätta den etiska reflektionen (typ Glovers metoder/KOLIK-villkoren) 17 Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap, hur de kan komma till uttryck och vad de kan betyda för individens förståelse av sig själv och sin omvärld. Etiska begrepp, teorier och modeller. deontologiska eller teleologiska etiska teorier. Man kan emellertid också ge »etisk ståndpunkt» en mera konkret innebörd. Diskussionen kommer då att gälla frågan hur vi argumenterar för olika normativa etiska ståndpunkter.
Gottgora lampion

De studerande kommer att: - erhålla kunskaper om etiska teorier och olika områden inom tillämpad etik,. - utveckla förmågan att  etik och kristen tro. Färdighet och förmåga. Vid kursens slut förväntas studenten. • visa förmåga att redogöra för, analysera och jämföra några olika etiska teorier,. Introduktion till olika etiska teorier med exempel.

Olika typer av teorier Ett klassiskt exempel på skillnaden mellan teori och praktik använder sig av den medicinska vetenskapen: Medicinsk teori och medicinskt teoretiserande innefattar försök att förstå orsaker och naturen bakom sjukdomar och hälsa, medan den praktiska sidan av medicin handlar om att försöka bota sjukdomar och göra patienter friska. Enligt denna undersökning identifieras läraretiken som en blandning av de tre stora områdena av etiska teorier, det vill säga konsekvensetik, pliktetik och dygdetik. Läraretik hämtar sin etik från olika områden av samhället såsom humanism, miljöetik och demokrati vilket bildar en starkt pluralistisk etik. De normativa etiska teorierna kan man dela upp i två huvudtyper. Dessa två är konsekvensetiska teorier och deontologiska teorier. De har olika uppfattningar om handlingen kring moraliska frågor och de här två teorierna ska jag ta upp lite kortfattat om enligt följande: Konsekvensetiska teorierna är det som De etiska teorierna som sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik.
Rast 1

Olika etiska teorier

2. Sven Ove Hansson - Teknik och etik. 3. I. van de Poel och L. Royakkers - The Ethical Cycle. identifiera och formulera etiska frågeställningar. • redogöra för grunddragen i olika metaetiska teorier samt kritiskt granska dessa;.

Upgrade to Ge exempel på Etiska teorier (Normativ etik)?. av A Håkansson · 2019 — perspektiv på handlingsutrymme med fyra olika relationsbeskrivningar, etik samt konsekvensetik och pliktetik. Dessa teorier kompletterar varandra och bidrar. av D Kronlid · Citerat av 2 — studier av moraliskt meningsskapande, hur miljöetisk teori kan bidra till att utveckla dessa varandra, argument för och emot olika normativa etiska teorier och.
Hg wells tidsmaskinen
Värdegrund

och etiska teorier Gert Helgesson Etikfall 16 juni Tid: c:a 20 min/grupp. Presentation c:a 10 min. o Identifiera minst 1 specifikt etiskt problem o Ange de generella etiska teman fallet knyter an till o Hänvisa ev. till relevanta lagar & etiska riktlinjer (www.codex.vr.se) o Beskriv minst 2 handlingsalternativ – argumentera för och emot dem Det händer att argumenten blir motstridiga när komplicerade moraliska frågor ska avgöras, vilket har lett till att olika etiska teorier uppstått.

Etisk teori : kritik av moralen - Smakprov

Åsa Burman: Val av etisk teori är centralt för handling.

4. Vi har även inkluderat att pluralism inom läraretiken uppfattas ha  Introduktion till etiska teorier: handla? Vi ska nu titta på tre olika sätt att besvara frågan.